АДМИНИСТРАТОР


ЛП-Баневи ООД, ЕИК: 201458497, с адрес: София, ж.к. Люлин 8 , бул. Европа 85 ИН по ЗДДС :  BG201458497, тел.+ 359 898 670 260,

наричан в настоящия текст за краткост „Администратор“, прилага в търговските си взаимоотношения с контрагентите, служебните взаимоотношения с работниците и служителите настоящата Политика за защита на личните данни .

Политиката за защита на личните данни има за цел да ви осведоми за това как ЛП-Баневи ООД обработва и съхранява вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това обработване и съхранение.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които ЛП-Баневи ООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

• Да ви информираме какви данни използваме.
• Да ви информираме защо ги използваме.
• Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме.
• Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели
през този сайт, за да имате повече свобода.
• Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни,
тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или
да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
• Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите
данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да
регистрират влизане и да проследят поведение.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден
потребител, се считат за лични данни.Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене,
IP адрес.


Какви данни събираме ние от нашите потребители:

-обикновени /лични /данни: имена, електронна поща


Съгласие за използване на личните данни

Всяко физическо лице, чиито лични данни ще използваме писмено декларира своето съгласие.


На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Единствено при изискването им от държавни институции, по законовия ред строго спазван за такива процедури
Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга.
ЛП-Баневи ООД разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании


Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри и на хартиен носител под формата на трудови досиета.
При подбор на нашите партньори за сървърна поддръжка правим детайлна проверка на тяхната сертификация.
Покриването на посочените стандарти гарантира максимална сигурност на данните на нашите потребители.
Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на ЛП-Баневи ООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.
Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.


Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за
тяхното съхранение. Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според
тяхната цел, а именно:
• Запазваме вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен
когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранени, например по Закона за счетоводство документи за
данъчен контрол – 10 години, трудови досиета и ведомости – 50 години;
• Може да запазим някои лични данни с цел упражняване на своите права
/например за подаване на искове в съдилища/ или за данъчни и счетоводни цели.

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Права на субектите на данни според GDPR
• Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите
потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните
данни и информация.
• Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни,
които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
• Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при
определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили
съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да
получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
• Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства,
като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за
обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни,
докато не бъде намерено решение.
• Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства,
като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да
възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
• Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с
автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да
поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
• Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете
жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Длъжностни лица за обработване и съхранение на личните данни:
• Имена Павел Банев
• тел:+ 359 898 670 260